Hotline: 0902.830.378

0902.830.378

Phòng tắm đứng

BỒN TẮM ĐỨNG SR-G1050

BỒN TẮM ĐỨNG SR-G1050

Giá lẻ: 7,764 VNĐ

Giá KM: 5,800 VNĐ

BỒN TẮM ĐỨNG SR-CN

BỒN TẮM ĐỨNG  SR-CN

Giá lẻ: 7,310 VNĐ

Giá KM: 5,500 VNĐ

BỒN TẮM ĐỨNG SR-CNV

BỒN TẮM ĐỨNG SR-CNV

Giá lẻ: 9,200 VNĐ

Giá KM: 6,900 VNĐ

Phòng Tắm Đứng MODEL SR-CNV

Phòng Tắm Đứng MODEL SR-CNV

Giá lẻ: 9,200 VNĐ

Giá KM: 6,900 VNĐ

Phòng Tắm Đứng MODEL SR-G900C

Phòng Tắm Đứng MODEL SR-G900C

Giá lẻ: 8,500 VNĐ

Giá KM: 6,300 VNĐ

BỒN TẮM ĐỨNG MODEL SR-V900

BỒN TẮM ĐỨNG MODEL SR-V900

Giá lẻ: 6,681 VNĐ

Giá KM: 5,000 VNĐ

BỒN TẮM ĐỨNG MODEL SR-G900

BỒN TẮM ĐỨNG MODEL SR-G900

Giá lẻ: 6,681 VNĐ

Giá KM: 5,000 VNĐ

BỒN TẮM ĐỨNG MODEL SR-V1050

BỒN TẮM ĐỨNG MODEL SR-V1050

Giá lẻ: 7,635 VNĐ

Giá KM: 5,700 VNĐ

BỒN TẮM ĐỨNG MODEL SR-G3C

BỒN TẮM ĐỨNG MODEL SR-G3C

Giá lẻ: 7,790 VNĐ

Giá KM: 5,800 VNĐ