Hotline: 0902.830.378

0902.830.378

Bồn SƠN HÀ

BỒN NƯỚC SƠN HÀ 3000L ĐỨNG DK 1380

BỒN NƯỚC SƠN HÀ 3000L ĐỨNG DK 1380

Giá lẻ: 9,579 VNĐ

Giá KM: 7,470 VNĐ

BỒN NƯỚC SƠN HÀ 500L NGANG

BỒN NƯỚC SƠN HÀ 500L NGANG

Giá lẻ: 2,150 VNĐ

Giá KM: 1,650 VNĐ

BỒN NƯỚC SƠN HÀ 700L NGANG

BỒN NƯỚC SƠN HÀ 700L NGANG

Giá lẻ: 2,610 VNĐ

Giá KM: 1,800 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 1.000L Đứng - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 1.000L Đứng - INOX

Giá lẻ: 3,250 VNĐ

Giá KM: 2,550 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 1.000L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 1.000L Nằm - INOX

Giá lẻ: 3,450 VNĐ

Giá KM: 2,600 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 1.500L Đứng - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 1.500L Đứng - INOX

Giá lẻ: 4,935 VNĐ

Giá KM: 3,800 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 1.500L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 1.500L Nằm - INOX

Giá lẻ: 5,160 VNĐ

Giá KM: 3,850 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 1.200L Đứng - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 1.200L Đứng - INOX

Giá lẻ: 3,750 VNĐ

Giá KM: 3,500 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 6.000L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 6.000L Nằm - INOX

Giá lẻ: 18,500 VNĐ

Giá KM: 14,000 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 4000L Đứng - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 4000L Đứng - INOX

Giá lẻ: 12,240 VNĐ

Giá KM: 9,400 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 500L Đứng - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 500L Đứng - INOX

Giá lẻ: 2,100 VNĐ

Giá KM: 1,650 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 2.000L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 2.000L Nằm - INOX

Giá lẻ: 6,780 VNĐ

Giá KM: 5,200 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 4000L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 4000L Nằm - INOX

Giá lẻ: 12,500 VNĐ

Giá KM: 9,600 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 3500L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 3500L Nằm - INOX

Giá lẻ: 11,295 VNĐ

Giá KM: 8,500 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 6.000L Đứng - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 6.000L Đứng - INOX

Giá lẻ: 17,780 VNĐ

Giá KM: 13,580 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 5.000L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 5.000L Nằm - INOX

Giá lẻ: 15,670 VNĐ

Giá KM: 13,000 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 5.000L Đứng - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 5.000L Đứng - INOX

Giá lẻ: 15,150 VNĐ

Giá KM: 11,500 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 3.000L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 3.000L Nằm - INOX

Giá lẻ: 9,810 VNĐ

Giá KM: 8,000 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 4.000L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 4.000L Nằm - INOX

Giá lẻ: 12,760 VNĐ

Giá KM: 10,500 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 4.000L Đứng - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 4.000L Đứng - INOX

Giá lẻ: 12,240 VNĐ

Giá KM: 9,400 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 3.500L Nằm - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 3.500L Nằm - INOX

Giá lẻ: 11,295 VNĐ

Giá KM: 8,700 VNĐ

Bồn nước SƠN HÀ 3000L Đứng - INOX

Bồn nước SƠN HÀ 3000L Đứng - INOX

Giá lẻ: 9,570 VNĐ

Giá KM: 7,400 VNĐ