Hotline: 0902.830.378

0902.830.378

Bồn đứng

Bồn nước ĐẠI THÀNH 310L Đứng - INOX

Bồn nước ĐẠI THÀNH 310L Đứng - INOX

Giá lẻ: 1,580 VNĐ

Giá KM: 1,350 VNĐ

Bồn nước ĐẠI THÀNH 500L Đứng - INOX

Bồn nước ĐẠI THÀNH 500L Đứng - INOX

Giá lẻ: 2,000 VNĐ

Giá KM: 1,700 VNĐ

Bồn nước ĐẠI THÀNH 700L Đứng - INOX

Bồn nước ĐẠI THÀNH 700L Đứng - INOX

Giá lẻ: 2,460 VNĐ

Giá KM: 1,900 VNĐ

Bồn nước ĐẠI THÀNH 1.000L Đứng - INOX

Bồn nước ĐẠI THÀNH 1.000L Đứng - INOX

Giá lẻ: 3,230 VNĐ

Giá KM: 2,600 VNĐ

Bồn nước ĐẠI THÀNH 1.300L Đứng - INOX

Bồn nước ĐẠI THÀNH 1.300L Đứng - INOX

Giá lẻ: 3,970 VNĐ

Giá KM: 3,200 VNĐ

Bồn nước ĐẠI THÀNH 1.500L Đứng - INOX

Bồn nước ĐẠI THÀNH 1.500L Đứng - INOX

Giá lẻ: 4,900 VNĐ

Giá KM: 3,950 VNĐ

Bồn nước ĐẠI THÀNH 2.000L Đứng - INOX

Bồn nước ĐẠI THÀNH 2.000L Đứng - INOX

Giá lẻ: 6,540 VNĐ

Giá KM: 5,500 VNĐ

Bồn nước ĐẠI THÀNH 2.500L Đứng - INOX

Bồn nước ĐẠI THÀNH 2.500L Đứng - INOX

Giá lẻ: 6,540 VNĐ

Giá KM: 4,950 VNĐ

Bồn nước ĐẠI THÀNH 3.000L Đứng - INOX

Bồn nước ĐẠI THÀNH 3.000L Đứng - INOX

Giá lẻ: 9,570 VNĐ

Giá KM: 7,650 VNĐ

Bồn nước ĐẠI THÀNH 3.500L Đứng - INOX

Bồn nước ĐẠI THÀNH 3.500L Đứng - INOX

Giá lẻ: 10,910 VNĐ

Giá KM: 8,500 VNĐ

Bồn nước ĐẠI THÀNH 4.000L Đứng - INOX

Bồn nước ĐẠI THÀNH 4.000L Đứng - INOX

Giá lẻ: 12,240 VNĐ

Giá KM: 9,500 VNĐ

Bồn nước ĐẠI THÀNH 5.000L Đứng - INOX

Bồn nước ĐẠI THÀNH 5.000L Đứng - INOX

Giá lẻ: 15,150 VNĐ

Giá KM: 12,000 VNĐ

Bồn nước ĐẠI THÀNH 6.000L Đứng - INOX

Bồn nước ĐẠI THÀNH 6.000L Đứng - INOX

Giá lẻ: 17,780 VNĐ

Giá KM: 13,000 VNĐ

Bồn nước ĐẠI THÀNH 10.000L Đứng - INOX

Bồn nước ĐẠI THÀNH 10.000L Đứng - INOX

Giá lẻ: 24,500 VNĐ

Giá KM: 24,500 VNĐ