Hotline: 0902.830.378

0902.830.378

Bồn đứng

Bồn nước Toàn Mỹ 700l đứng

Bồn nước Toàn Mỹ 700l đứng

Giá lẻ: 2,970 VNĐ

Giá KM: 2,500 VNĐ

Bồn nước Toàn Mỹ 500l đứng

Bồn nước Toàn Mỹ 500l đứng

Giá lẻ: 2,290 VNĐ

Giá KM: 2,000 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 5.000L Đứng - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 5.000L Đứng - INOX

Giá lẻ: 15,660 VNĐ

Giá KM: 13,500 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 4.000L Đứng - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 4.000L Đứng - INOX

Giá lẻ: 13,680 VNĐ

Giá KM: 12,000 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 3.500L Đứng - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 3.500L Đứng - INOX

Giá lẻ: 12,330 VNĐ

Giá KM: 11,500 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 3.000L Đứng - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 3.000L Đứng - INOX

Giá lẻ: 11,110 VNĐ

Giá KM: 10,000 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 2.500L Đứng - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 2.500L Đứng - INOX

Giá lẻ: 10,120 VNĐ

Giá KM: 9,500 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 2.000L Đứng - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 2.000L Đứng - INOX

Giá lẻ: 7,920 VNĐ

Giá KM: 6,000 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 1.500L Đứng - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 1.500L Đứng - INOX

Giá lẻ: 4,990 VNĐ

Giá KM: 4,200 VNĐ

Bồn nước TOÀN MỸ 1.000L Đứng - INOX

Bồn nước TOÀN MỸ 1.000L Đứng - INOX

Giá lẻ: 3,650 VNĐ

Giá KM: 2,900 VNĐ